Best Mobile Application for Farm Management

Zyntelligent Co., Ltd.


ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1

: พาณิชย์ 906
img

   25 สิงหาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลโคนมเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการฟาร์ม "ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1"
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลโคนมเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการฟาร์ม "ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1" ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอีสานใต้ จำกัด ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทโคนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการทำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: คลิก

แนะนำแอพพลิเคชั่น ZyanWoa

img เซียนแดรี่: EP.7 การนำโคเข้า 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:31:32
img เซียนแดรี่: EP.1 เซียนวัว 09 กันยายน พ.ศ. 2561 11:21:16
Back to Top